PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Správce osobních údajů

Společnost Rezidence Liběchov s.r.o.           

Pod Kostelíčkem 121, 277 21 Liběchov

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů poskytnutých při rezervaci nebo check-in.

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy

a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• popisné údaje (např. bankovní spojení)

V. Kategorie subjektů údajů

• zákazník správce

• zaměstnanec správce

• dodavatel služby

• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke

správci

• uchazeč o zaměstnání

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

• finanční ústavy

• veřejné ústavy

• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

VII. Účel zpracování osobních údajů̊

• jednání o smluvním vztahu

• plnění smlouvy

• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných

dotčených osob (např. vymáhání pohledávek

správce)

• archivnictví vedené na základě zákona

• výběrová řízení na volná pracovní místa

• plnění zákonných povinností ze strany správce

• ochrana životně důležitých zájmů subjektu

údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí buď správce přímo a nebo pověřená třetí strana.

Pro správu a zpracování osobních údajů přijal správce technické a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Práva subjektů údajů

1) V případě potřeby má subjekt údajů právo vyžádat si informace týkající se především

• účelu zpracování,

• kategorii dotčených osobních údajů,

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým

osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

• plánované době, po kterou budou osobní

údaje uloženy,

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních

údajů,

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• Požádat správce o vysvětlení.

• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý

stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

• Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 

Kontakt pro případné dotazy:

 

Rezidence Liběchov s.r.o.     

Pod Kostelíčkem 121, 277 21 Liběchov

Tel: 315 650 000

recepce@rezidence-libechov.cz

 

 

Rychlý kontakt

Rezidence Liběchov
Liběchov 121
277 21 Liběchov


E-mail:

recepce@rezidence-libechov.cz

Telefon: 315 650 000

Mobil: 733 578 155

Kontaktní formulář

Jméno
Příjmení
Telefon
Email
Text

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvacet a sedmnáct 

Tripadvisor

Facebook